۱۳۹۰ آبان ۲, دوشنبه

فقط با اراده ما ایده دوشنبه های اعتراض به واقعیت تبدیل میشود وگرنه این فرصت نیز برباد خواهد رفتدوشنبه های اعتراض  در حال حاضر فقط یک ایده است. یک زندانی سیاسی با تجربه یک عمرمبارزه با قبول همه خطرات, سیگنالی به بیرون ارسال کرده است . مثل هر سیگنال دیگری باید توسط  گیرنده های حساس بخوبی دریافت و تقویت شود تا قابل شنیدن گردد. مثل هر ایده  و اندیشه ای فقط  بواسطه اراده و همت کنشگران به واقعیت عینی تبدیل شود. هیچ پیشنهاد و اندیشه ای هر چقدر هم نبوغ امیز باشد بدون اراده و همت انسانهای مصمم تحقق پیدا نخواهد کرد. ما از این ایده های خوب و فرصت های خوب  برباد رفته در تاریخمان زیاد داشته ایم . در همین جنبش سبز بسیاری سیگنالهای خوب را دریافت نکرده ایم بسیاری ایده های مناسب که می توانسته راهگشا باشد از ذهن ها به فراموشخانه ها گریخته است . مثل ایده هر نفر یک ستاد یک رهبر- مثل تشکیل کنگره ملی – مثل کمپین تحریم وسایل نقلیه عمومی و شخصی ...


 ما فعالان جنبش سبز میبایست:

1- موضوع را با نوشتن مطالب مختلف بطور مداوم  و پردازش و تکمیل ایده دوشنبه های اعتراض و بحث و تبادل نظر در مورد آن ,  تا  تحقق در روز دوشنبه 7 آذر روز «ندا آقا سلطان» داغ نگهداریم

2- باید با براه انداختن کمپین شعارنویسی,اسکناس نویسی , برچسب, شبنامه  دوشنبه های اعتراض را در سطح جامعه و میان مردم کوچه و خیابان تثبیت و تبلیغ  کنیم تا برای کمپین های مهمتر آتی گوش بزنگ باشند.

3- باید میان مسائل اصلی  جنبش و مسائل فرعی فرق قایل شد  با لینکهای مربوط به اخبار کشورهای مختلف (مثلا ماتحت قذافی) نباید در سطح  موضوعات اصلی جنبش برخورد شود

خلاصه اینکه اگر اراده کنیم میتوانیم  سرنوشت خود را بدست گیریم وگرنه سرنوشت ما را به ناکجا آباد خواهد برد. بیدار شویم

هیچ نظری موجود نیست: