۱۳۹۲ مرداد ۲۲, سه‌شنبه

آقایان! که امروزجنبش سبزمردم را فتنه می نامید, به فردایتان هم بیاندیشید که ورق برخواهد گشتامروز آقایان در توهین کردن به جنبش مردمی سبز و آزادیخواهانه مردم ایران گوی سبقت از یکدیگر میربایند. گویا یقیین پیدا کرده اند  که همه چیز بر وفق مرادشان به اتمام رسیده است.

گمان میبرند دوره کاسه لیسی و تملق گوئی فرا رسیده است وابدی است !. نان شان را بنرخ روز میخورند. از لانه هایشان بیرون خزیده با عربده های بلند "فتنه فتنه" میگویند تا شاید صدایشان را بیشتر و بلندتراز همپالگیهای شان به گوش "اقایشان" برسانند – تا تکه نانی چربتر به جلویشان پرتاب شود و به دندان گیرند...

آنان که تاریخ  نمی خوانند و حقیقت را نمی دانند- تباهی امروز را ابدی پنداشته و نمیدانند خورشید حقیقت فقط دقایقی در پشت ابر پنهان خواهد ماند- آنان از دلهای مردم بیخبرند یا خود را به غفلت و خواب زده اند

چه آن مردمی که در این انتخابات رای ندادند چه خیل مردمی که به امید  یافتن روزنه ای برای گریز از زندگی نکبتی که حاصل حاکمیت سیاه شماست,به پای صندوق رای رفتند- همگی خوب میدانند آرزوهایشان چیست و آرمانهایشان کدام است و حقیقت چیست!

امروز به راه پست و حقیر خود بروید! به مردم و خیزش سبزشان مهر ابطال بزنید – با دشنام هایتان به زخمشان نمک بپاشید! – تقلب ننگین نظام و دست بردن در آرا و حقوق مردم  در انتخابات سال 88 را انکار کنید یا تدلیس بنامید– عیارتان را برای انتخاب وزیران "دوری از فتنه سبز" میزان کنید- به رهبران جنبش توهین کنید- یاران دربندمان را ریشخند کنید...

فردا که خورشید برآمد و ورق برگشت "عریان شده" در مقابل چشم مردم راه گریزی نخواهید داشت ورفتار امروزتان را پاسخگو خواهید بود