۱۳۹۰ آذر ۵, شنبه

امروز با قلم ,دوشنبه های اعتراض را در فرهنگ سیاسی جامعه جا بیاندازیم. فردای عمل هم خواهد رسید


فردا دوشنبه هفتم آذر اولین دوشنبه ای ست که به ابتکار زندانی سیاسی مصطفی تاجزاده بنام "ندا آقا سلطان" شهید جنبش ازادیخواهی ایران نام گذاری شده است.
گرامی داشتن نام شهدای آزادی تنها با تداوم  مبارزه در خیابان ممکن است, نه مویه کردن بر سر خاک.  همان خیابانهائی که این شهدا جان خود را برای آزادی و حقوق انسانی خود فدا کردند.

فردا اولین دوشنبه اعتراض است. فعلا بهر دلیل آماده حضور در خیابان نیستیم و هیچگونه برنامه ریزی نداریم. هر ایده ای را ابتدا باید در فرهنگ سیاسی جامعه یعنی توده های واقعی مردم تثبیت کرد تا روزی به عمل تبدیل گردد.

فردا به خیابان نمی آئیم. اما میتوانیم با نوشتن یادداشت و مقاله در سطح فضای مجازی در مورد ندا آقا سلطان, دوشنبه های اعتراض, وهمینطور ارائه پیشنهادات برای 16 آذر روز دانشجو- دو شنبه های اعتراض را وارد فرهنگ سیاسی جامعه کنیم و به تقویم سیاسی یبافزائیم. همیشه اندیشه بر عمل مقدم بوده و خواهد بود. باشد که در دوشنبه بعدی یاد سهراب اعرابی را در خیابانها گرامی بداریم

هیچ نظری موجود نیست: