۱۳۸۹ اسفند ۲۰, جمعه

شعار پیشنهادی برای سال 90: اتحاد - مبارزه - پیروزی

1- اتحاد:
- اتحاد همه نیروهای آزادیخواه و معتقد به دمکراسی و حذف تفکر خودی و ناخودی
- گردهمائی و نشست مشترک همه نمایندگان راستین اقوام و مذاهب و احزاب و نمایندگان جناح های مختلف فکری و تعیین کمیته مشترک
- اتکاء به عقل جمعی و سازماندهی جنبش آزادی خواهی مردم ایران
- توافق روی نقاط مشترک و ارائه برنامه
- تشکیل جبهه متحد مردم ایران
2- مبارزه:
- تعیین خط و مشی مبارزه و برنامه اجرائی با تکیه بر عقل جمعی
- مبارزه برای حقوق و هویت خود و دیگران
3- پیروزی:
- کوچک نشمردن پیروزی های کوچک و هموار کردن مسیربرای پیروزی نهائی

هیچ نظری موجود نیست: