۱۳۹۰ تیر ۳, جمعه

هیجدهم 18تیر: کمپین حذف سهم رهبری از محصولات ایران خودرو(تحریم مشروط) در حمایت از زندانیان سیاسیپیشنهاد میکنم با توجه به وضعیت وخیم زندانیان سیاسی بخصوص زندانیان عزیزی که دست به اعتصاب غذا زده اند و جانشان در معرض خطر است , – دست به یک اقدام عملی بزنیم که در خور نام جنبش سبز باشدمسلما چنانکه ما در بیرون زندان وظایف خود را درست انجام دهیم – زندانیان ما نیازی ندارند با مایه گذاشتن از جان خویش بار جنبش را بدوش بکشند //.

 پیشنهاد من حذف سهم رهبری یا تحریم مشروط محصولات ایران خودرواز 18 تیر تا زمان آزادی زندانیان سیاسی //
 
ایران خودرو یکی از بزرگترین کمپانی های تولیدی و اقتصادی ایران است که درصد قابل توجه از سود محصولات آن به جیب بیت رهبری میرود – پیشنهاد بطور مشخص چنین است با اعلام قیمت های سبزمحصولات ایران خودرو که با حذف سهم بیت رهبری بدست میاید و اعلان گسترده آن در سطح جامعه سبز از مردم معترض درخواست کنیم محصولات ایران خودرو را از قیمت تعیین شده بیشتر نخرند(تحریم مشروط) //
 
1- از انجا که مشتریان ایران خودرو عموما از طبقه متوسط جامعه هستند که اکثریت آنان به جامعه سبز وابسته اند میتوان انتظار داشت در صورت تبلیغ مناسب طرح با موفقیت چشمگیر روبرو شود
2- میتوان انتظار داشت که بجز سبزها همه افراد در جامعه از پائین آمدن قیمتها استقبال میکنند
3- دیگر دستگیری و کشتار در مقابل این کمپین کارائی ندارد, بنابراین چون هزینه اعتراض پائین میاید میتوان انتظار استقبال میلیونی مردم را داشت
4- از همان آغاز طرح و اعلان گسترده آن قیمتها در بازارشکسته خواهد شد یعنی نتیجه و میزان  موفقیت این کمپین بطور اشکار و علنی و بطور روزمره درمعرض دید عموم قرار خواهد گرفت
5- این طرح در صورت موفقیت بسیار قدرتمند است و دستکم کل بازار خودرو را در بر خواهد گرفت
6- این طرح بر خلاف راهپیمائی مربوط به چند ساعت نیست وپیوسته و دائمی ست که نقطه پایان انرا آزادی کلیه زندانیان سیاسی میتوان در نظرگرفت

هیچ نظری موجود نیست: