۱۳۹۰ دی ۴, یکشنبه

به داوطلبان ثبت نام مجلس نهم: نمایندگی مردم یا مردم فروشی؟


امروز دیگر هیچ عذر و بهانه ای باقی نمانده است, دیگر کسی نمی تواند به بهانه نمایندگی و خدمت به مردم حضور خود را به عنوان داوطلب نمایندگی مجلس نهم توجیه نماید. امروز روزی ست که  اصلاحطلبان و دلسوزترین افراد نظام حاکم نیز از مشارکت در انتخابات سر باز میزنند و حاضر نیستند  ننگ و تحقیرِبله قربان واحسنت گفتن به احکام پی در پی حکومتی یکی از  شرورترین دیکتاتورهای موجود در جهان را بپذیرند.
امروز داوطلب نمایندگی مجلس نهم شدن یعنی شریک شدن در کشتارها وپایمال کردن عامدانه خون های ریخته شده در دو سال گذشته, یعنی تائید کردن فجایع کهریزک. امروز نمایندگی مجلس فرمایشی چیزی بجز پذیرش نقش ملیجک  در دربار خلیفه نیست . امروز دمیدن بر تنور نمایش انتخابات فرمایشی معنائی بجز وطن فروشی ندارد و نفهمیدن و  ندانستن نیز از سوی هیچکس مخصوصا کسانی که مدعی نمایندگی مردم هستند, پذیرفته نیست.

آیا به نیش کشیدن لقمه ای حرام و خونین, ارزش مردم فروشی و عمری با ننگ و خفت زیستن را دارد؟

هیچ نظری موجود نیست: