۱۳۹۰ شهریور ۱۳, یکشنبه

جمعه 18شهریور: اگر حامیان جنبش سبز با همت بلند به ورزشگاه آزادی نیایند, برنده بازی" ایران" نخواهد بود


بر همگان آشکار است که جنبش سبز از میان راه پر پیچ و خمی میگذرد . گذر از لبه تیغ دفاع از منافع ملی , حقوق آزادیخواهان و نجات دریاچه ارومیه درحالی صورت میگیرد که حکومت نالایق و ضد ایرانی از یکسو نابخردانه حتی مسئله زیست محیطی نجات دریاچه ارومیه را نیز برنمی تابد و انرا به موضوعی امنیتی تبدیل میکند وبا طرفداران دلسوز محیط زیست همچون براندازان رفتار میکند . از سوی دیگر موج سوارانی را شاهدیم که سوار بر موج حق جوئی مردم منطقه., بی انکه ذره ای دل در گرو دریاچه ارومیه داشته باشند, در شرایطی اینچنین دشوار دست در دست حکومت, آرزوی نابودی ایران را در سر میپرورانند و بر ساحل خشکیده ارومیه شادمانه پای میکوبند.
مسلما نه فرزندان برومند ستارخان و نه شاگردان مکتب صمد بهرنگی و نه دلاوران سبز جنبش سراسری ایران به دام این اتحاد شوم نخواهند افتاد . جمعه 18 شهریور روز فریاد بلند و متحدانه ما برای نجات دریاچه ارومیه و ایران است . جمعه مسابقه فوتبال نیست . روز اتحاد جبهه متحد برای نجات ایران در هر گوشه آن بر علیه اتحاد شوم حکومت ضد ایرانی و شرکای منفعت طلبشان خواهد بود . ایران امروز در چنین شرایط دشواری نیاز به حمایت و همت بلند ما دارد . یاران بپا خیزید

هیچ نظری موجود نیست: