۱۳۹۰ اردیبهشت ۷, چهارشنبه

دل ببند دوست من

چرا باید مایوس بود؟
چرا نباید شاد بود؟
دل ببند ای دوست من
به راحتی دل ببند...ا

به زندگی دل ببند
به مشکلات که رودرروی ما قرار دارند
به نسیم که هر روز آرام از گونه های ما می گذرد
به خیابانهای شلوغ
به مردم که در هم میلولند
به آن باید ها که بدست خواهیم آورد
به آن زخمها که از شکستهاست...ا

آرام و سنگین گذر کن
با قایق خود از میان دریای حادثه ها
با پاروی خود خندان بشکاف 
هجوم بیرحم موجها را...ا هیچ نظری موجود نیست: