۱۳۸۹ دی ۳۰, پنجشنبه

ایا جنبش سبزهمان اصلاح طلبی است؟

ایا جنبش سبزهمان اصلاح طلبی است؟ یا اصلاح طلبی فقط یک روش برای تغییر وضعیت موجود حساب میشود در میان کلیه روشهای ممکن؟ تاکنون برچسب های مختلفی برای جنبش سبز در نظر گرفته شده که بتوان چهارچوبی مشخص را برای آن تعریف نمود و حداقل بتوان تمایزی بین سبزها و انانی که سبز نیستند قائل شد.دو مورد از مهمترین برچسب ها که تقریبا همگان برسرش توافق دارند:1- اصل مبارزه بدون خشونت و 2-پذیرش تکثرگرائی ست. ایا اصلاح طلبی هم یکی دیگر از این برچسبهاست؟یعنی اگر کسی به دو مورد ذکر شده معتقد باشد ولی اصلاح طلبی به معنای امکان اصلاح سیستم از درون را ممکن نداند, دیگر یک سبز محسوب نمی شود؟گمان نکنم بتوان به این پرسش آخری پاسخ مثبت داد- چرا که اساسا جنبش سبز بر اساس پاسخ منفی حکومت به تلاش برای اصلاح قوه مجریه از طریق صندوق رای اغاز شد.به عقیده نگارنده خلط موضوع اصلاح طلبی به مثابه یک "روش" برای  تغییر وضعیت و رسیدن به اهداف با دو مورد ذکر شده در بالا به عنوان " چهارچوب"و یا پروتکل جنبش سبز کاملا اشتباه بوده و باعث سردرگمی های زیادی شده است.

اگر بیانیه شماره 18 مهندس موسوی را به عنوان معتبرترین اساسنامه جنبش سبز در نظر بگیریم کرچه به صراحت از "اجرای بی تنازل قانون اساسی" به عنوان مهمترین راه کار یا هدف بنیادین جنبش سبزنامبرده شده اما در این بیانیه بدرستی بر هیچ روش مشخصی تاکید نشده است. روشها یا تاکتیک ها ماهیتا نمی توانند دربخش اصول جنبش تعریف گردند چرا که کاملا وابسته به شرایط واقعی و امکان عملی بودن با در نظر گرفتن فایده و هزینه هستند.
در ضمن ایا اصلاح طلبی فقط بصورت اصلاح قانون در چهارچوب قانون تعریف میشود؟ و اگر بطور قانونی یا شبه قانونی همه راهها برای چنین تغییری از طرف حاکمان  بسته شده بود . انگاه تکلیف جنبش چیست؟ ایا فشار اوردن به حاکمان از پائین  با حفظ اصل مبارزه بدون خشونت جهت اصلاح قوانین به نفع مردم یا انجام رفراندم "اصلاح طلبی " نیست؟ ایا اگر بخشی از حاکمیت با تمام قوا مانع اصلی انجام هرگونه اصلاحات گردد و جنبش بتواند با اعمال فشار از درون جامعه با روشهای مناسب و اصولی مثل اعتصاب , تحریم و یا راهپیمائی و... موجب یا خواهان حذف آن فرقه از حاکمیت گردد, با اصول جنبش سبز منافات دارد؟

منظور از این یاداشت تاکید بر این نکته بود که برای اصلاح طلبی نباید اهمیتی بیشتر از یک" روش" قائل شد . البته روشی که در صورتی که ممکن یا قابل انجام باشد از مفید ترین و کم هزینه ترین روشهاست

هیچ نظری موجود نیست: