۱۳۹۲ تیر ۱, شنبه

ازدولت«جنون» تا دولت«تدبیر»: آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی- اولین آزمون


ادعای جایگزینی دولت هشت ساله «جنون» با دولت «تدبیر» را صد البته باید به فال نیک گرفت – بخصوص بعد از اعتماد اکثریت مردم به صندوق رای یا تصمیم به امتحان مجدد آنهم با آگاهی به همه فجایع انتخابات پیشین.
بنابراین بر همه نخبگان و روشنفکران واجب است حتی در صورت ارائه نظر مخالف با آنچه «مردم» بدان عمل کردند -  به خواست و کنش مردم بعنوان اصلی ترین «مرجع» درستی یا نادرستی تحلیلها احترام گذاشته و نظریات خود را مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار دهند.
وقایع انتخابات غافلگیر کننده اخیر, واکنش مردم و نسبت آن با هویت «جنبش سبز»  را در موارد زیر می توان مورد نقد و بررسی قرار داد:

1- تصمیم خرد جمعی یا اکثریت رای دهندگان مبنی بر مشارکت در انتخابات با توجه به مجموعه ی شرایط, از جمله فقدان رهبری «جنبش سبز» و رکود و نبود راهبرد عملی در راستای اهداف بلند مدت , بطور مشروط و از منظر تاکتیکی حرکت صحیحی بوده که حداقل نتیجه ان بازگشت بخشی از پتانسیل حرکتی و ایجاد شور و نشاط نسبی در فضای بسته وناامید کننده پیش از انتخابات و همچنین «خریدن» وقت و زمان یا بعبارت روشنترایجاد «امکان تنفس» برای جنبش رو به احتضار بود.

2-  بخشی قابل توجهی از نیروهای جنبش سبز( جدای از تحریمی های سنتی) که اینبار بر خلاف سال 88 «رای ندادن» را در دستور کار قرار داده بودند – عمدتا از موضع وفاداری به اهداف بلند مدت و ارمانها و شعارهای جنبش با این انتخابات برخورد کردند که در جای خود یعنی چنانکه اصل جنبش در وضعیت رکود نبود – میتوانست به کنش اصلی «مردم» تبدیل گردد و دراینصورت حرکت درستی بود

3- خطراتی که با «رای دادن» و پای صندوق رفتن مردم اینک جنبش را تهدید میکند – فروکاستن نقش بی بدیل میرحسین موسوی بعنوان رهبر جنبش در لباس «روحانی» - فرو کاستن آرمانها و تحول خواهی عمیق و بنیادی جنبش سبز به مصلحت طلبی حکومتی – امیدوار کردن مردم به دولت روحانی و در نتیحه مایوس شدن  ایشان  بدلیل سرخوردگی – و بطور سمبلیک قالب کردن «رنگ بنفش» بجای «ارمانهای بلند سبز» است

4- با رفتن به پای صندوق رای باید دید «جنبش سبز» چه  بدست آورده و چه از دست داده یا خطراین هست که از دست بدهد – ایجاد فرصت تنفس, برقراری شور و نشاط و امید در سطح جامعه, پیروزی تدبیر بر جنون حتی در عالیترین سطح تصمیم گیری نظام , به عقب انداختن خطر جنگ ویرانگر, امکان مصالحه در سطح جهانی, و بیشتر شدن شانس پیگیری و تحمیل  خواستهای اساسی مردم از طریق اعمال فشار ازسوی جامعه مدنی از مزایای مشارکت در انتخابات و خطر از دست رفتن امید و انشعاب در جنبش و از دست رفتن و گم شدن آرمانهای سبزدر بازی ماهرانه حکومت و اصلاح طلبان حکومتی سوی دیگر قضیه است

5- بی شک اصلاح طلبان حکومتی را باید برنده قطعی انتخابات ریاست جمهوری  ولو بطور موقت دانست – آن چه بعد از این پیش خواهد آمد – پیروزی نهائی نظام ولایت فقیه یا فتح سنگر به سنگر قدرت توسط جنبش سبز و ازادیخواهی در سوی دیگر خاکریز است – پیروزی جنبش سبز و ازادیخواهی ایران فقط و فقط به سازماندهی و بازسازی نیروها  و ایجاد رهبری از داخل بستگی دارد – این درس بزرگی است که باید از اصلاح طلبان حکومتی آموخت 


جنبش سبز چه آنان که با مصلحت اندیشی و تدبیر در کنار مردم رای دادند و چه انان که با رای ندادن وفاداری خود را به ارمانهای بلند جنبش اثبات کردند – باید قضیه انتخابات را پشت سر گذاشته و همچون جریان رودخانه ای که بعد از برخورد با یک مانع, موقتا(بدلیل شرایط عینی متفاوت) در مسیر های مختلف جریان  میابند – دوباره بهم پیوسته و با دست گذاشتن بر خواسته آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی و رهبران در حصر جنبش, صداقت دولت«تدبیر» را در جلوی چشم مردم به آزمون بگذارند

هیچ نظری موجود نیست: